Fysiotherapie Birgit Schmitz

Chronisch zorgnet

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt deze zorg alleen vergoed als u:

  • tijdens uw herstel van COVID-19 last hebt van ernstige klachten of beperkingen.
  • een verwijzing hebt van uw medisch specialist. Hebt u niet in het ziekenhuis gelegen? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.
  • een verwijzing hebt die uiterlijk zes maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 is afgegeven.
  • bereid bent deel te nemen aan het onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Lees meer over het onderzoek op zorginstituutnederland.nl.
  • binnen 1 maand na de verwijzing start met de behandeling.


Deze zorg komt uit de basisverzekering. Hebt u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u eerst wel het eigen risico. Is uw herstelzorg verspreid over meerdere jaren? Dan betaalt u in beide jaren eigen risico.

 Op dit moment is de herstelzorg na corona tijdelijk. De vergoeding geldt tot 1 augustus 2022.

Wat krijgt u vergoed?

  • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Dieetadvisering: maximaal 7 uur
  • Logopedie: de zorg die nodig is

U krijgt deze zorg maximaal 6 maanden vergoed. Een medisch specialist of huisarts kan de vergoeding één keer verlengen met 6 maanden als dat nodig is.

U heeft een verwijzing nodig voor de revalidatie van een specialist of huisarts.

Claudiactio Intermittens

LooPTRAINING

COPD

COPD training

Long Covid

Revalidatie na corona

COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het omvat de aandoeningen Chronische Bronchitis en Emfyseem.Bij Chronische Bronchitis
zijn de bronchiën in de longen continu ontstoken. Dit zorgt voor slijmvorming en problemen met ademhalen. Bij longemfyseem verdwijnen en verwijden de longblaasjes waardoor er minder zuurstof door het bloed wordt opgenomen. Dit zorgt voor een benauwd gevoel:

COPD is in te delen in 4 stadia. Het stadium waar u zich in bevindt, is afhankelijk van de longwaarden (FEV1).
Deze worden bepaald door testen in het ziekenhuis.

- Gold 1: FEV1 > 80% (mild)
- Gold 2: FEV1 50-80% (matig)
- Gold 3: FEV1 30-50% (ernstig)
- Gold 4: FEV1 < 30% of FEV1 < 50% met chronisch long falen (zeer ernstig)

Voor Gold 2, 3 en 4 wordt er door de verzekering een onbeperkte vergoeding afgegeven.
Het is echter van groot belang om al te gaan trainen voordat u in dit stadium bent.

 

Klachten en gevolgen van COPD:
- Achterblijvend slijm in de longen (sputum)
- Kortademigheid bij inspanning of in rust (dyspneu)
- Afgenomen inspanningsvermogen
- Een afname van spierkracht
- Psychische klachten
Dit kan zorgen voor problemen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven.

Doel van trainen bij COPD
COPD is een chronische ziekte en is dus niet te genezen. Het is echter belangrijk om in beweging te blijven om verergering van de klachten te voorkomen.

Behandeling bij COPD is gericht op:
- Conditie verbeteren
- Vergroten van spierkracht
- Leren kennen van eigen grenzen
- Ademhalingsoefeningen
- Hoesttechniek verbeteren[LP1]

Inhoud COPD revalidatieprogramma
Het programma bestaat uit 3 maanden begeleiding van een gecertificeerde therapeut. Dit bevat:
- 2 keer per week een oefenprogramma
  * Spierkracht
  * Conditie
  * Ademhalingstechnieken
  * Functionele training
  * Ontspanning
- 2 keer per jaar testmomenten
- Thema's
  * Belang van bewegen
  * Voeding bij COPD
  * Therapietrouw bij medicatie
  * Stoppen met roken

Deze thema's worden verzorgt door externe personen vanuit de multidisciplinaire samenwerking. Multidisciplinaire samenwerking kan bestaan uit:
huisartsen - praktijkondersteuners - verpleegkundigen - diëtisten.


Looptraining voorkomt operatie bij vaatziekte ‘etalagebenen’

Zorginstituut Nederland


Oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is succesvol als eerste stap in de behandeling van zogeheten etalagebenen, een vaatziekte die zich kenmerkt door veel pijn in de benen. Dankzij deze ‘gesuperviseerde looptraining’ daalt het aantal patiënten dat uiteindelijk een dotterbehandeling of operatieve ingreep nodig heeft.In het rapport ‘Eindevaluatie Perifeer Arterieel Vaatlijden’ concludeert Zorginstituut Nederland dat zorgverleners en patiëntenverenigingen er goed in zijn geslaagd passender zorg te bieden aan mensen met etalagebenen. De standaardbehandeling bij etalagebenen was altijd doorverwijzing door de huisarts naar de vaatchirurg voor behandeling. In 2016 hebben zorgverleners, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onder leiding van het Zorginstituut vastgesteld dat een chirurgische ingreep meestal niet de best passende behandeling voor de patiënt is. Dit heeft tot meerdere verbeterafspraken geleid op basis waarvan de zorg de afgelopen jaren anders is georganiseerd.


Merendeel nieuwe patiënten krijgt looptraining

De huisarts is nu de regisseur die de diagnose stelt en vervolgens de zorg aan patiënten coördineert. Daarbij is gesuperviseerde looptraining de eerste stap. Nu wordt pas een chirurgische ingreep overwogen als de looptraining geen effect oplevert. Inmiddels krijgt 86% van alle nieuwe patiënten gesuperviseerde looptraining, het streven is 95%. Het inzetten van looptraining als eerste behandelstap leidt tot een significante vermindering van het aantal operaties, en daarmee tot een besparing van bijna 31 miljoen euro per jaar. Gesuperviseerde looptraining is sinds begin 2017 verzekerde zorg.


Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

Let op: veel zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid voor GLT. Dit betekent dat u een traject GLT alleen vergoed krijgt indien u onder behandeling bent van een Chronisch ZorgNet therapeut die is gespecialiseerd in etalagebenen.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgverzekeraar.